Jain Tirth in Himachal Pradesh

Jain Mahasabha Mandir Kullu
Kullu, Himachal Pradesh